Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72599
Title: Quản lý rủi ro thiên tai của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam
Authors: Võ, Thị Minh Lệ
Keywords: CLMV
Quản lý
Rủi ro thiên tai
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.3-15
Abstract: Quản lý rủi ro thiên tai có vai trỏ quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng cho con người, giảm các thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường cho các cộng đông và các quốc gia. Chính phú các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMW) đã ban hành các bộ luật, chính sách và đưa ra các nhóm giải pháp khác nhau nhằm quản lý cũng như giảm nhẹ các tác động của thiên tại. Bài viết dưới đây trên cơ sở chỉ ra thực trạng rủi ro thiên tai mà các nước CLMV thường xuyên phải đối mặt, sẽ đưa ra các biện pháp mà chính phủ các nước CLMC áp dụng nhắm quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các quốc gia này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72599
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.