Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/726
Title: Nghệ thuật nhiếp ảnh Xô-Viết: Người bạn lớn, đồng hành cùng nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam
Authors: Vũ, `Đức Tân
Keywords: Nghệ thuật nhiếp ảnh
Xô-Viết
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.88-92
Abstract: Đất nước Xô-Viết đã mang lại ảnh hưởng nhiều đến các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chính nhờ Cách mạng Tháng Mười Nga, Bác Hồ đã tìm được con đường giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Với riêng các nhà nhiếp ảnh Việt Nam ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng cũng đến rất sớm. Về mặt tư tưởng, tinh thần Xô-Viết, tinh thần cách mạng đã bộc lộ rất rõ giữa các nhà nhiếp ảnh trong những năm 1936-1938.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/726
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_226.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.