Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72602
Title: Mối liên hệ giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển Đông: Những vấn đề nổi bật và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nghiêm, Tuấn Hùng
Nguyễn, Xuân Cường
Keywords: An ninh
An ninh phi truyền thống
Biển Đông
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.35-43
Abstract: Biển Đông là một trong những tuyến đường biển quan trọng đối với thương mại, hàng hải và an ninh quốc tế. Tại biển Đông có sự tồn tại phức tạp của các vấn đề như tranh chấp biển đảo cùng các mối đe dọa an ninh khác, khiến cho an ninh truyền thống và phi truyền thống ở đây có sự kết nối với nhau. Mối liên hệ giữa các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống được thể hiện ở chỗ an ninh phi truyền thống được coi là nguyên nhân cho các vấn đề an ninh truyền thống; ngược lại, an ninh truyền thống lại trở thành nhân tố thúc đẩy sự trổi dậy của các vấn đề an ninh phi truyền thống. Với cách tiếp cận rằng an ninh truyền thống bao gồm những vấn đề như quân sự, quốc phòng, chủ quyền với nhà nước là trung tâm, còn an ninh phi truyền thống là những vấn đề mới nổi như tự do hàng hải, an ninh hàng hải, an ninh lương thực - năng lượng (tài nguyên)... bài viết phân tích mối liên hệ giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống ở biển Đông. Theo đó, có hai nhóm vấn đề lớn thể hiện mối quan hệ an ninh trên biển Đông, đó là vấn đề quân sự hóa với an ninh và an toàn hàng hải, cùng tham vọng lãnh thổ với tài nguyên biển. Bài viết cũng chỉ ra nhân tố chính khiến tình hình phức tạp hơn trong thời gian qua là Trung Quốc với tham vọng lãnh thổ và tài nguyên. Sau khi phân tích mối liên hệ giữa một số nhóm vấn đề an nình, bài viết sẽ đưa ra kết luận và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72602
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.