Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72602
Nhan đề: Mối liên hệ giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển Đông: Những vấn đề nổi bật và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tác giả: Nghiêm, Tuấn Hùng
Nguyễn, Xuân Cường
Từ khoá: An ninh
An ninh phi truyền thống
Biển Đông
Trung Quốc
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.35-43
Tóm tắt: Biển Đông là một trong những tuyến đường biển quan trọng đối với thương mại, hàng hải và an ninh quốc tế. Tại biển Đông có sự tồn tại phức tạp của các vấn đề như tranh chấp biển đảo cùng các mối đe dọa an ninh khác, khiến cho an ninh truyền thống và phi truyền thống ở đây có sự kết nối với nhau. Mối liên hệ giữa các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống được thể hiện ở chỗ an ninh phi truyền thống được coi là nguyên nhân cho các vấn đề an ninh truyền thống; ngược lại, an ninh truyền thống lại trở thành nhân tố thúc đẩy sự trổi dậy của các vấn đề an ninh phi truyền thống. Với cách tiếp cận rằng an ninh truyền thống bao gồm những vấn đề như quân sự, quốc phòng, chủ quyền với nhà nước là trung tâm, còn an ninh phi truyền thống là những vấn đề mới nổi như tự do hàng hải, an ninh hàng hải, an ninh lương thực - năng lượng (tài nguyên)... bài viết phân tích mối liên hệ giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống ở biển Đông. Theo đó, có hai nhóm vấn đề lớn thể hiện mối quan hệ an ninh trên biển Đông, đó là vấn đề quân sự hóa với an ninh và an toàn hàng hải, cùng tham vọng lãnh thổ với tài nguyên biển. Bài viết cũng chỉ ra nhân tố chính khiến tình hình phức tạp hơn trong thời gian qua là Trung Quốc với tham vọng lãnh thổ và tài nguyên. Sau khi phân tích mối liên hệ giữa một số nhóm vấn đề an nình, bài viết sẽ đưa ra kết luận và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72602
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.