Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72606
Nhan đề: Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn, Thanh Nhã
Từ khoá: Bảo vệ môi trường
Kinh tế tuần hoàn
Tái chế chất thải
Tái tạo tài nguyên
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.65-76
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, việc chuyển dịch từ mô hình kinh tế tuyến tính truyền thông sang kinh tế tuần hoàn - với cốt lõi là tái tạo tài nguyên và hạn chế tối đa chất thải - đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới nhằm hướng đến sự phát triển bền vững. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Bài viết phân tích thực trạng triển khai kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, nhận diện những cơ hội và thách thách thức của nước ta trong phát triển kinh tế tuần hoàn, từ đó đưa ra một số gơi ý nhằm thúc đẩy việc ứng dụng mô hình kinh tế mới này trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72606
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.