Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72607
Title: Nguồn lực văn hóa và phát triển cộng đồng nhìn từ quan điểm nhân học
Authors: Nguyễn, Văn Chính
Keywords: Nguồn nội lực
Phát triển
Sự tham gia
Sinh kế bền vững
Vốn văn hóa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.3-16
Abstract: Bài viết này, trên cơ sở nhìn lại các quan điểm lý thuyết về vốn văn hóa để trả lời câu hỏi làm thế nào biến nguồn lực văn hóa thành động lực của phát triển, làm cho văn hóa tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển bền vững. Đưa vốn văn hóa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng có nghĩa là chấp nhận hoặc sử dụng các thành tố cúa một văn hóa nhất định hoặc sử dụng các ý tưởng, biểu tượng, khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể của văn hóa đó. Các chiến lược phát triển do đó cần đặt văn hóa vào trong một bối cảnh rộng hơn để hiểu được những năng động và đa dạng của văn hóa, đảm bảo phát huy khả năng thúc đẩy hợp tác và huy động được nguồn lực văn hóa vào quá trình phát triển thay vì chỉ dựa vào nguồn lực vật chất hay áp đặt ý chỉ từ bên ngoài cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72607
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.