Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72607
Nhan đề: Nguồn lực văn hóa và phát triển cộng đồng nhìn từ quan điểm nhân học
Tác giả: Nguyễn, Văn Chính
Từ khoá: Nguồn nội lực
Phát triển
Sự tham gia
Sinh kế bền vững
Vốn văn hóa
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.3-16
Tóm tắt: Bài viết này, trên cơ sở nhìn lại các quan điểm lý thuyết về vốn văn hóa để trả lời câu hỏi làm thế nào biến nguồn lực văn hóa thành động lực của phát triển, làm cho văn hóa tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển bền vững. Đưa vốn văn hóa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng có nghĩa là chấp nhận hoặc sử dụng các thành tố cúa một văn hóa nhất định hoặc sử dụng các ý tưởng, biểu tượng, khía cạnh văn hóa vật thể và phi vật thể của văn hóa đó. Các chiến lược phát triển do đó cần đặt văn hóa vào trong một bối cảnh rộng hơn để hiểu được những năng động và đa dạng của văn hóa, đảm bảo phát huy khả năng thúc đẩy hợp tác và huy động được nguồn lực văn hóa vào quá trình phát triển thay vì chỉ dựa vào nguồn lực vật chất hay áp đặt ý chỉ từ bên ngoài cộng đồng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72607
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.