Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72608
Title: Thực trạng lao động và việc làm hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở các nước CLMV giai đoạn 2010 - 2019
Authors: Trần, Thị Hà
Keywords: Các nước CLMV
SDGs
Mục tiêu phát triển bền vững
Việc làm bền vững
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.3-15
Abstract: Nhóm các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMVW) đang nổi lên là những nền kinh tế mở và năng động sau hai thập kỷ chuyển đổi nền kinh tế. Hiện nay, các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đóng vai trò kim chỉ nam cho các quốc gia phát triển và đang phát triển nhằm phối hợp các chính sách quốc gia hướng vào một tầm nhìn chung cho toàn nhân loại. Đối với các nước CLMV, SDGs mang lại cơ hội thay đổi và phát triển trên cơ sở cam kết thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó, một trong các trụ cột là đảm bảo việc làm bền vững chính của SDGs. Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng với những điểm mạnh và thách thức về lao động và việc làm của các nước CLMV, từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm sách nhằm đảm bảo việc làm bền vững và hướng tới các mục tiêu SDGs của các quốc gia này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72608
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.