Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7261
Title: Kết hợp đức trị với pháp trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Đức trị
Pháp trị
Cán bộ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.13-18
Abstract: Kết hợp hài hòa đức trị và pháp trị là việc làm cần thiết trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở Việt Nam hiện nay. Điều đó có cơ sở từ tư tưởng kết hợp đức trị và pháp trị trong lịch sử tư tưởng phương Đông. Để kết hợp hài hòa giữa đức trị và pháp trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở Việt Nam hiện nay, cần coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức liêm chính; đồng thời, cần coi trọng vai trò của pháp luật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7261
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_369.28 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.