Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72613
Title: Một số kinh nghiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thế giới
Authors: Nguyễn, Trần Minh Trí
Keywords: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)
EU
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.49-59
Abstract: Dữ liệu cá nhân hiện đang là một nguồn tài nguyên vô cùng lớn và có giá trị trong thời đại 4.0 hiện nay. Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện đang là tâm điểm quan tâm của không chỉ Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết phân tích một số kinh nghiệm quốc tế mới nhất nhằm hoàn thiện và tăng cường chất lượng cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, trọng tâm là kinh nghiệm của khu vực Liên mình châu Âu, nhằm giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các cá nhân cùng phối hợp làm tốt hơn nữa nhằm tăng cường chất lượng cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72613
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.