Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72615
Nhan đề: Thực trạng phát triển doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ qua và giải pháp
Tác giả: Phí, Vĩnh Tường
Trần, Thị Hà
Trần, Thị Cẩm Trang
Từ khoá: Doanh nghiệp
Chính sách phát triển
Chất lượng doanh nghiệp
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.65-77
Tóm tắt: Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Việt Nam luôn chú trọng hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp, xem đây là lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế, và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các chính sách phát triển kinh tế, việc hoàn thiện quy định pháp luật doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ... đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng mở rộng cả về số lượng và chất lượng, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, hội nhập ngày càng sâu rộng. Nghiên cứu này phân tích những thành tựu, và cũng như những thách thức trong phát triển doanh nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019, và đề xuất một số giải pháp chính sách phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72615
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.