Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7262
Title: Quan điểm của Mác về vấn đề sở hữu
Authors: Phí, Mạnh Hồng
Keywords: Chủ nghĩa Mác
Sở hữu tư
Sở hữu công
Kinh tế thị trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.19-31
Abstract: Theo Mác, chỉ có thể hiểu được quan hệ sở hữu của một hệ thống kinh tế khi đặt nó trong toàn bộ quan hệ sản xuất hiện thực tương ứng. Vận dụng những chỉ dẫn có tính chất phương pháp luận này, đứng trên góc nhìn của thế giới đương đại, cần cắt nghĩa và thẩm định lại quan niệm của chính mác về quan hệ sở hữu đặc trưng trong chủ nghĩa tư bản (CNTB) và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Nhờ đó, có thể khắc phục được cách nhìn thiên kiến về sở hữu tư nhân trong một nền kinh tế thị trường hiện đại, cũng như ngộ nhận về chế độ công hữu. Đó là những tiền đề cần thiết để tiếp tục thúc đẩy quá trình đổi mới hiện đại ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7262
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_863.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.