Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72620
Title: Thu hút lao động kỹ năng của các nước Liên minh châu Âu: Thực trạng và chính sách
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Lao động
Lao động kỹ năng
Liên minh châu Âu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.40-49
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng, đặc điểm và xu hướng chính sách chủ yếu hiện nay của các nước Liên minh châu Âu (EU) trong thu hút lao động kỹ năng. Ngoài phần giới thiệu và kết luận, các phần chính của bài viết tập trung vào thực trạng di chuyển lao động kỹ năng ở EU. Các chính sách chủ chốt được áp dụng bao gồm chính sách nhập cư chung, chính sách thu hút qua nới lỏng các quy định, giảm các rào cản hành chính và thu hút qua các ưu đãi tài chính, đặc biệt thông qua công cụ thuế như giảm thuế thu nhập cá nhân và công ty ở cấp thu nhập cao và giảm thuế thu nhập cá nhân từng phần trực tiếp cho đối tượng lao động kỹ năng cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72620
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.