Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7265
Title: Nạn cường hào ở làng xã Việt Nam thế kỷ XVI-XIX
Authors: Đỗ, Đức Minh
Keywords: Làng xã
Cường hào
Thế kỷ XVI-XIX
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.39-46
Abstract: Nạn cường hào ở làng xã Việt Nam thế kỷ XVI-XIX được nhận diện trên chủ yếu những lĩnh vực: ruộng đất, thuế khóa, tư pháp và các lĩnh vực khác. Sự xuất hiện của nạn cường hào ở nông thôn Việt Nam bắt nguồn từ những nguyên nhân chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Nạn cường hào làng xã đã để lại những hệ quả sâu sắc trên các phương diện quản lý kinh tế, quản lý xã hội và kiểm soát nông thôn của nhà nước phong kiến và những hậu quả kinh tế - xã hội nghiêm trọng khác trong đời sống xã hội phong kiến Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7265
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_528.04 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.