Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7266
Title: Công an Việt Nam trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám
Authors: Nguyễn, Văn Tuân
Nguyễn, Thị Thơm
Keywords: Công an
Cách mạng tháng Tám
Việt Bắc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.47-57
Abstract: Ngay sau khi ra đời, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song lực lượng công an Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, đấu tranh chống phản động, xây dựng và phát triển căn cứ địa cách mạng, tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (Thu - Đông)... Trong 70 năm qua, những kinh nghiệm rút ra từ việc tham gia chiến dịch Việt Bắc năm 1947 còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Đó là những kinh nghiệm quý báu để giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ đang đặt ra hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7266
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_680.17 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.