Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7272
Title: Thêm một cách đặt vấn đề về nội dung phương pháp luận biện chứng duy vật
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Vân
Keywords: Nguyên tắc khách quan
Phương pháp luận
Phép biện chứng duy vật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.85-91
Abstract: Nguyên tắc khách quan là nguyên tắc cơ bản hàng đầu của phép biện chúng duy vật. Theo nguyên tắc khách quan, khi nhận thức sự vật, con người cần phải nhận thức như nó vốn có trên thực tế. Tuy nội dung của nguyên tắc khách quan là đơn giản, nhưng để nhận thức và vận dụng đúng nguyên tắc đó, chúng ta cần phê phán những quan niệm sai lầm trong lịch sử triết học về vấn đề tính khách quan của nhận thức, đồng thời khai thác những khía cạnh tích cực để góp phần hoàn thiện nội dung phương pháp luận biện chứng duy vật trước những biến đổi của hiện thực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7272
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_421.98 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.