Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7275
Title: Để hoàn thiện tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu?
Authors: Hoàng, Phương
Lương, Thủy
Keywords: Nông thôn kiểu mẫu
Xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.24-27
Abstract: Xây dựng mẫu là cần thiết nhằm mục đích rút kinh nghiệm cho việc triển khai mở rộng, tạo được cảnh quan nông thôn mới lâu dài để phát triển nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt mẫu cần đặc biệt chú ý các tiêu chí kiến trúc, cảnh quan, môi trường và giá trị truyền thống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7275
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.