Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72838
Nhan đề: Tác động của đại dịch Covid-19 tới nhân viên y tế tại Hà Nội năm 2020
Tác giả: Lê, Thị Thanh Xuân
Nguyễn, Thanh Thảo
Phạm, Thị Quân
Tạ, Thị Kim Nhung
Nguyễn, Thị Quỳnh
Nguyễn, Huy Hoàng
Trần, Thị Thùy Linh
Nguyễn, Thị Vinh
Từ khoá: Tác động
Nhân viên y tế
Covid-19
Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 144, Số 08 .- Tr.1-8
Tóm tắt: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi điều tra online trên 2157 đối tượng nhằm đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 lên công việc và cuộc sống của cán bộ y tế tại Hà Nội bằng phương pháp phân tích nhân tố. Kết quả của nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid 19 có ảnh hưởng đáng kể tới cuộc sống và công việc của nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội. Nhân viên y tế tuyến huyện/xã có nhiều áp lực trong công việc hơn tuyến trung ương (Coef: 0,104; 95%CI:0,059;0,148), điều dưỡng nhiều áp lực hơn bác sĩ (Coef: 0,5; 95%CI:0,009-0,095). Người có tuổi đời, tuổi nghề càng cao thì áp lực công việc càng lớn nhưng lại có thái độ làm việc tích cực hơn. Người làm việc tại nơi có nguy cơ tiếp xúc thì có thái độ bi quan hơn những người làm việc ở nơi gần như không phải tiếp xúc với dịch bệnh Covid-19.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72838
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.