Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72887
Title: Căng thẳng nghề nghiệp của người lao động tại Công ty Cổ phần Gạch men Ý Mỹ năm 2020
Authors: Dương, Văn Quân
Lê, Thị Thanh Xuân
Keywords: Căng thẳng nghề nghiệp
JCQ-V
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 144, Số 08 .- Tr.410-416
Abstract: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 311 người lao động tại Công ty cổ phần gạch men Ý Mỹ, tỉnh Đồng Nai sử dụng Bảng hỏi nội dung công việc của Karasek đã được Việt hóa (JCQ-V) để xác định tỷ lệ căng thẳng nghề nghiệp của người lao động. Theo mô hình Karasek: những người tham gia nghiên cứu làm công việc chủ động chiếm tỷ lệ cao nhất với 82,6%, tiếp đến là nhóm cảm nhận công việc của họ căng thẳng (áp lực tâm lý cao và quyền quyết định thấp) chiếm 13,5%, nhóm làm công việc thoải mái chiếm 2,6% và nhóm đối tượng nghiên cứu phải làm công việc thụ động chiếm tỷ lệ thấp nhất với 1,3%. Tỷ lệ căng thẳng nghề nghiệp ở người lao động là 13,5%. Do đó, điều cần thiết là Ban lãnh đạo công ty cần có những biện pháp can thiệp thích hợp để góp phần cải thiện sức khỏe tâm thần cho người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72887
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.