Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/729
Title: Quá trình phổ biến Văn học Xô-Viết ở Việt Nam
Authors: Thúy Toàn
Keywords: Quá trình phổ biến
Văn học Xô-Viết
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.9-21
Abstract: Ra đời sau Cách mạng tháng Mười, tiếp thu những tố chất ưu tú của Văn học Nga. Trên nền tảng nhận thức bối cảnh hiện thực xã hội gắn liền với sự nghiệp chung của giai cấp công nhân Liên Xô, nhân dân Liên Xô và Đảng của Lênin, Văn học Xô-Viết, nền văn học xã hội chủ nghĩa đầu tiên, tràn đầy niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của loài người, thấm nhuần tư tưởng chống đế quốc, chống phát xít, chống mọi áp bức bóc lột: khẳng định tư tưởng hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/729
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_631.51 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.