Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72933
Title: Đổi mới phương pháp giảng dạy lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam chương trình đại học hiện nay
Authors: Phạm, Xuân Mỹ
Phạm, Thị Kim Oanh
Keywords: Giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương trình đại học
Đổi mới phương pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.106-111
Abstract: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên ngành của khoa học lịch sử. Để dạy học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và bậc đại học nói riêng thật sự chất lượng và hiệu quả thì việc đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử Đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn là quan trọng và rất cần thiết. Bài viết nêu một số nội dung cần lưu ý trong giảng dạy Lịch sử Đảng khi áp dụng Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình đại học (dành cho hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) xuất bản (6-2021), thích ứng với yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ hiện nay, đồng thời có những gợi mở đối với đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Lịch sử Đảng ở các trường đại học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72933
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.