Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72933
Nhan đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam chương trình đại học hiện nay
Tác giả: Phạm, Xuân Mỹ
Phạm, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương trình đại học
Đổi mới phương pháp
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.106-111
Tóm tắt: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên ngành của khoa học lịch sử. Để dạy học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và bậc đại học nói riêng thật sự chất lượng và hiệu quả thì việc đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử Đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn là quan trọng và rất cần thiết. Bài viết nêu một số nội dung cần lưu ý trong giảng dạy Lịch sử Đảng khi áp dụng Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình đại học (dành cho hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) xuất bản (6-2021), thích ứng với yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ hiện nay, đồng thời có những gợi mở đối với đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Lịch sử Đảng ở các trường đại học.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72933
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.