Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72935
Title: Phong trào thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Keywords: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 8 .- Tr.94-96
Abstract: Trong bài viết "Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan"¹, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan"², "chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính"³. Nhận rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, qua các kỳ Đại hội, Đảng đã cụ thể hóa và không ngừng bổ sung, phát triển chức năng, nhiệm vụ của chi bộ đảng phù hợp với thực tiễn. Bài viết đề cập đến một số điểm mới cần lưu ý trong Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018, của Ban tổ chức Trung ương "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72935
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.