Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/730
Title: Cách mạng Tháng Mười - Văn học Xô-Viết và Văn học Việt Nam
Authors: Phong Lê
Keywords: Cách mạng Tháng Mười
Văn học Xô-Viết
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.22-28
Abstract: Một hình dung cụ thể về kết quả mối quan hệ và giao lưu văn học Xô-Viết và văn học Việt Nam trước và sau 1945 - đó là sự tiếp tục những thành tựu hiện đại hóa đã được khơi nguồn từ trước 1945 mà văn học Nga cổ điển có đóng góp một phần, trong tư cách là một nền văn học lớn phương Tây, qua một vài đại diện còn ít ỏi, như: Tolstoy. F. Dos-toyevsky, A. Chekhov, M. Gorky...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/730
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_342.98 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.