Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73004
Title: Quan điểm của đảng về phát triển nền kinh tế số
Authors: Đặng, Kim Oanh
Lê, Thị Lan
Keywords: Kinh tế số
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội XIII
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.33-39
Abstract: Nhận định về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng khẳng định: "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhanh, sâu rộng đến mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Tiến bộ công nghệ có thể làm thay đổi bản chất của thương mại, đầu tư và lao động toàn cầu, tạo cơ hội cho các nước đi sau tăng tốc phát triển nhưng cũng có thể khiến cho các khâu sản xuất có thể chuyển ngược trở lại các quốc gia phát triển, làm hạn chế dòng dịch chuyển vốn toàn cầu" . Trong đó tập trung phát triển kinh tế số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để phát triển nền kinh tế Việt Nam, góp phần giảm bớt khoảng cách tụt hậu của nền kinh tế Việt Nam so với các nền kinh tế trên thế giới. Đây là một trong những quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển mới được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII (2021) của Đảng và được coi là bước đổi mới tư duy lý luận của Đảng về kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73004
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.