Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7302
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên trong hệ thống ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Keywords: Hành vi hỗ trợ thương hiệu
Nhân viên
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 11 .- Tr.27-32
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên trong hệ thống ngân hàng thương mại. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 138 nhân viên đang làm việc trong hệ thống ngân hàng thương mại. Ứng dụng phương pháp PLS-SEM, nghiên cứu đã chỉ ra 3 nhân tố tác động đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên ngân hàng là: Động lực làm việc, thương hiệu nội bộ và văn hóa tổ chức. Trong đó, nhân tố động lực làm việc tác động mạnh nhất đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên ngân hàng. Một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm nâng cao hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên trong hệ thống ngân hàng thương mại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7302
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.