Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73043
Title: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Bùi, Đình Phong
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng
Phát triển văn hóa
Con người Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.41-46
Abstract: Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ những sáng tạo và phát minh của con người; là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Hiểu theo nghĩa hẹp, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc về kiến trúc thượng tầng. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, từ đó chỉ ra nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam hiện nay theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73043
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.