Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73089
Title: 65 năm xây dựng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới Đại học đa ngành, đa lĩnh vực và lọt top 100 đại học tốt nhất Châu Á
Authors: Phạm, Hồng Chương
Bùi, Đức Thọ
Keywords: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học đa ngành
Đa lĩnh vực
Đại học tốt nhất Châu Á
Top 100
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 293 .- Tr.2-12
Abstract: Qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở thành một trong những trường đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tư vấn hoạch định chính sách cho Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn tới, Trường phấn đấu xây dựng thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam và trở thành một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73089
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.177.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.