Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73096
Title: Tác động của nợ công đến đầu tư của các doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại một số nước Asean
Authors: Nguyễn, Thành Đạt
Hoàng, Dương Việt Anh
Võ, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Nợ công
Đầu tư của doanh nghiệp
Các nước ASEAN
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 293 .- Tr.67-76
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của nợ công đến hoạt động đầu tư của các công ty tại các nước ASEAN trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015. Kết quả hồi quy dựa trên dữ liệu bảng đã cho thấy nợ công có tác động đáng kế đến hoạt động đầu tư của các công ty ở các nước ASEAN. Cụ thể, khi nợ công gia tăng sẽ làm giảm tỷ lệ đầu tư của các công ty trong mẫu nghiên cứu. Theo đó, khi nợ công tăng cao sẽ gây ra “hiệu ứng lấn át” và tạo ra áp lực lên lãi suất dẫn đến gia tăng chi phí vay đối với các công ty sử dụng nhiều nguồn vốn bên ngoài, do đó làm giảm đầu tư công ty. Kết quả nghiên cứu còn tìm thấy hoạt động đầu tư của công ty cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tốc độ tăng trưởng doanh thu, dòng tiền hoạt động và tốc độ tăng trưởng GDP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73096
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.