Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/731
Title: Tiếp thu và vận dụng lý luận Xô-Viết ở Việt Nam
Authors: Đào, Tuấn Ảnh
Keywords: Tiếp thu và vận dụng
Lý luận Xô-Viết
Việt Nam
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.62-71
Abstract: Những năm 30 của thế kỷ XX, cùng với sự tuyên truyền của chủ nghĩa Marx, sự ra đời của văn học vô sản, lý luận văn học Marxism cũng được truyền bá vào Việt Nam. Mở đầu là những bài viết của Nguyễn Ái Quốc, tiếp theo là những bài viết của nhóm Hải Triều giới thiệu một số quan điểm của lý luận Marxism. Những bài viết này chuẩn bị cho sự ra đời của Đề cương văn hóa Việt Nam cương lĩnh lý luận đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/731
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_500.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.