Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7310
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa của nông hộ ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Cao, Phạm Ngọc Trân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa của nông hộ ở huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Đánh giá khả năng tham gia liên kết và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa của nông hộ ở huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Đề ra các giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa của nông hộ ở huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7310
ISSN: B1502650
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.