Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73122
Title: Sự sẵn sàng về cảm xúc của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Đổi mới giáo dục
Giáo viên phổ thông
Sự sẵn sàng về cảm xúc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 08 .- Tr.62-78
Abstract: Đội ngũ giáo viên là người có vai trò quyết định tới sự thành công của đổi mới giáo dục bởi họ là người trực tiếp hiện thực hóa các mục tiêu đổi mới giáo dục đến học sinh. Do đó, sự sẵn sàng với đổi mới của giáo viên có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi thực hiện đổi mới của họ. Mẫu nghiên cứu thuận tiện gồm 594 giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông công lập. Bảng hỏi gồm các thang đo đủ độ tin cậy và độ giá trị và phỏng vấn sâu được sử dụng để thu thập dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giáo viên tương đối sẵn sàng về mặt cảm xúc với đổi mới giáo dục. Các cảm xúc nổi trội là hy vọng, cảm thấy có động lực và cảm thấy quá tải. Dữ liệu định tính mô tả sâu hơn sự đa dạng của các tình huống dẫn đến cảm xúc tiêu cực khi thực hiện các yêu cầu của đổi mới giáo dục. Kết quả này cỏ ý nghĩa khám phá hiện trạng sự sẵn sàng với đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông hiện nay; đồng thời, góp phần chỉ ra thế mạnh cũng như các vấn đề từ phía giáo viên trong tiến trình đổi mới giáo dục hiện nay để có những biệp pháp phù hợp thúc đẩy sự sẵn sàng đối với đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73122
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.