Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7315
Title: Chủ tịch công đoàn cơ sở trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
Authors: Nguyễn, Đức Tĩnh
Keywords: Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Quan hệ lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.03-05
Abstract: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có ý nghĩa to lớn và là trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chủ tịch Công đoàn cơ sở cần thực hiện tốt 14 nhiệm vụ và 6 phương pháp hoạt động chủ yếu trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7315
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.