Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73214
Title: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần văn kiện đại hội XIII của Đảng
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: Khát vọng phát triển
Phồn vinh
Hạnh phúc
Khơi dậy
Hiện thực hóa
Văn kiện Dại hội XIII
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 07 .- Tr.14-21
Abstract: Khát vọng phát triển đất nước luôn tiềm ẩn trong lịch sử dân tộc, vẫn đang hiện hữu và còn mãi trong mỗi con người Việt Nam, nhưng nó phải thường xuyên được khơi dậy và hiện thực hóa, đưa đất nước ta sánh ngang các cường quốc năm Châu. Bài viết khái quát cơ sở khoa học và đi sâu phân tích một số nội dung, biện pháp cơ bản góp phần biến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trở thành hiện thực theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73214
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.