Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73229
Title: Quản trị hiệu quả chiến lược trong các cấu trúc kinh doanh phức tạp
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Cấu trúc kinh doanh phức tạp
Tổ chức ảo
Hợp tác
Quản trị hiệu quả chiến lược
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 09 .- Tr.15-17
Abstract: Có thể nói, doanh nghiệp (DN) hiện đại ngày nay ngày càng dựa vào mối quan hệ với các đối tác bên ngoài, để thực hiện các hoạt động kinh doanh quan trọng. Những mối quan hệ như thuế ngoài hay hợp tác cho phép quy trình kinh doanh được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn về chi phí hoặc không cần đầu tư vào quy trình sản xuất tốn kém. Nhiều thuật ngữ khác nhau đã được sử dụng, để mô tả các mối quan hệ phức tạp được phát triển gần đây như tổ chức ảo, tổ chức rỗng hay tổ chức mạng. Bài viết này, nhằm mục đích làm sáng tỏ cấu trúc kinh doanh phức tạp và những lưu ý khi quản trị hiệu quả chiến lược tại những mô hình kinh doanh này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73229
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
848.1 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.