Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7322
Nhan đề: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ Việt Nam
Tác giả: Lê, Tố Anh
Từ khoá: Phụ nữ
Hồ Chí Minh
Giải phóng phụ nữ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.10-14
Tóm tắt: Xuất phát từ tình yêu thương, quý trọng con người, coi con người là vốn quý nhất, Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến việc chăm lo cho phụ nữ. Thấu hiểu những thiệt thòi, bất hạnh của phụ nữ Việt Nam trong xã hội cũ. Hồ Chí Minh đã giành phần lời tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng họ, coi giải phóng phụ nữ là một bộ phận của cách mạng giải phóng dân tộc, là động lực đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi. Qua tư tưởng, việc làm cụ thể trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh thấu hiểu, thừa nhận, khẳng định vị thế, quyền của phụ nữ trong xã hội, đã đi đến phát huy cao độ vai trò của họ, góp phần to lớn làm nên nhiều thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Những việc làm đó có giá trị to lớn, làm cơ sở, nền tảng cho Đảng, Nhà nước đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7322
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.67 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.