Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7323
Title: Hồ Chí Minh – Người sáng lập và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Keywords: Vai trò
Sáng lập
Xây dựng
Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.15-20
Abstract: Hồ Chí Minh là người có vai trò quan trọng với sự ra đời và phát triển của tổ chức Đoàn thanh niên ở Việt Nam. Bài viết tập trung nghiên cứu làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong việc sáng lập tổ chức Đoàn và tư tưởng của Người trong công tác xây dựng cán bộ Đoàn, từ đó đặt ra một số vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của tổ chức Đoàn giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7323
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.