Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7324
Nhan đề: Khả năng thay thế artemia bằng thức ăn chế biến trong ương ấu trùng cua biển(Scylla paramamosain)
Tác giả: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Văn Tuyên
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Với mục tiêu năng cao năng suất và hiệu quả trong ương nuôi ấu trùng cua biển, đề tài “Khả năng thay thế Artemia bằng thức ăn chế biến trong ương ấu trùng cua biển”đã được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018 tại trại cua giống Đức Nguyên - Bạc Liêu. Các thí nghiệm điều được thực hiện theo mô hình nước trong hở. Nghiên cứu được tiến hành 2 thí nghiệm lần lượt. Thí nghiệm 1, khả năng thay thế Artemia bằng thức ăn chế biến từ giai đoạn Zoae 3 đến Megalop với các nghiệm thức lần lượt là 100% Artemia: 0% TACB; 80% Artemia: 20% TACB; 60% Artemia: 40% TACB; 40% Artemia: 60% TACB;20% Artemia: 80% TACB; 0% Artemia: 100% TACB. Kết quả sau 11 ngày ương toàn bộ ấu trùng chuyển sang Megalop, nghiệm thức 100% Artemia có tỷ lệ sống cao nhất đạt 17,02±1,06%; nghiệm thức 0% Artemia có tỷ lệ sống thấp nhất đạt 0%. Thí nghiệm 2, khả năng thay thế Artemia bằng thức thức ăn chế biến từ giai đoạn Megalop đến cua 1 với các mức Artemia và TACB lần lượt là 100% Artemia: 0% TACB; 80% Artemia: 20% TACB; 60% Artemia: 40% TACB; 40% Artemia: 60% TACB;20% Artemia: 80% TACB; 0% Artemia: 100% TACB. Kết quả sau 5 ngày ương toàn bộ ấu trùng chuyển sang cua 1, nghiệm thức 20% Artemia: 80% TACB có tỷ lệ sống cao nhất đạt 76,8±4,83%; các nghiệm thức 0% Artemia:10 0% TACB có tỷ lệ sống thấp nhất đạt 57,6±2,6% .
Mô tả: 14tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7324
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
565.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.