Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73255
Nhan đề: Các rào cản áp dụng công nghệ Blockchain tại các công ty giao nhận vận tải ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hùng
Từ khoá: Blockchain
Giao nhận vận tải
Rào cản áp dụng công nghệ
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 157 .- Tr.74-87
Tóm tắt: Kỹ thuật blockchain có thể cải thiện hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh của các công ty cung ứng dịch vụ giao nhận vận tải. Mặc dù công nghệ blockchain được kỳ vọng là một giải pháp giúp các công ty xây dựng mạng lưới hậu cần bền vững, tỷ lệ chấp nhận công nghệ này vẫn còn thấp. Do đó, nghiên cứu này xác định các yếu tố rào cản áp dụng blockchain trong ngành giao nhận vận tải. Thay vì cung cấp thêm lý do để áp dụng công nghệ blockchain, nghiên cứu tìm hiểu các yêu tố ngăn cản các công ty giao nhận vận tải áp dụng blockchain. Những phát hiện dựa trên dữ liệu thực nghiệm hỗ trợ phần lớn các giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu xác định các yếu tố cản trở việc áp dụng công nghệ blockchain bao gồm nhận thức về sự phức tạp của công nghệ, nhận thức rủi ro về việc bị nhà cung cấp trói buộc nền tảng công nghệ, nhận thức sự khó khăn trong hợp tác giữa các công ty, nhận thức về sự hỗ trợ hạn chế của chính phủ và nhận thức về sự hạn chế của các quy định và hành lang pháp lý. Trên cơ sơ đó, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý về quản trị liên quan đến việc vận dụng công nghệ blockchain tại các công ty giao nhận vận tải ở thành phố Hồ Chí Minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73255
ISSN: 1859-3666
Bộ sưu tập: Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.123


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.