Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73256
Title: Ảnh hưởng của công nghệ tới cầu lao động: Dữ liệu từ doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Phạm, Ngọc Toàn
Phạm, Ngọc Hưng
Lê, Thị Thanh An
Keywords: Thay đổi công nghệ
Cầu lao động
Chuyên môn cao
Dữ liệu mảng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 157 .- Tr.88-96
Abstract: Sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Việt Nam từ 2012 tới 2018 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu của nhóm là xem xét tác động của thay đổi công nghệ đến các phân khúc thị trường lao động. Tư đó, nhóm hướng tới các khuyến nghị chính sách, chiến lược phù hợp trong tương lai. Bài viết kết hợp phương pháp bao dữ liệu, mô men tổng quát và mô hình với số liệu mảng. Kết quả khẳng định có sự tác động của thay đổi công nghệ đến nhu cầu lao động, cụ thể là làm giảm cầu lao động bậc trung và tăng cầu lao động chuyên môn cao. Biến số trễ một năm của công nghệ cũng tác động tới cầu lao động, phản ánh sự biến đổi về công nghệ không những có ảnh hưởng tới cầu lao động tức thì mà còn trong dài hạn, đặc biệt lao động trình độ thấp sẽ có nguy cơ mất việc làm cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73256
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.230.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.