Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73276
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự duy trì và gắn bó làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Thu
Phạm, Trần Phú
Keywords: CSR
Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 155 .- Tr.75-84
Abstract: Bài viết đánh giá ảnh hưởng của việc nhận thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) với sự gắn bó, đuy trì làm việc của người lao động. Sử dụng phương pháp hồi quy nhân tố khám phá thông qua 4 yếu tố CSR, từ 228 nhân viên lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) cho thấy rằng: có 2 thành phần của CSR có ảnh hưởng đến sự gắn bó duy trì làm việc của người lao động đó là trách nhiệm đối với chính phủ và trách nhiệm đối với khách hàng; trong đó trách nhiệm đối với chính phủ có ảnh hưởng mạnh hơn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở hữu ích để các SMEs tham khảo và xây dựng các chiến lược CSR nhằm nâng cao lòng trung thành, sự gắn bó duy trì làm việc của người lao động với tổ chức, từ đó giúp doanh nghiệp giữ vững nguồn nhân lực, duy trì hiệu quả kinh doanh bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73276
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.125.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.