Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7327
Title: Đánh giá xếp loại tổ chức công đoàn hiện nay
Authors: Đặng, Quang Hợp
Nguyễn, Đức Hữu
Keywords: Đánh giá
Xếp loại
Công đoàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.21-25
Abstract: Đánh giá, xếp loại công đoàn hàng năm được xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam. Từ thực tiễn hoạt động, việc đánh giá thường xuyên nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình, hướng dẫn làm cơ sở, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Qua đó, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn với tiêu chí phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung trọng tâm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Viện nghiên cứu công nhân và công đoàn thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018 với đề tài “Đổi mới nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn” Mã số XH.TLĐ/2017.03
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7327
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.