Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7327
Nhan đề: Đánh giá xếp loại tổ chức công đoàn hiện nay
Tác giả: Đặng, Quang Hợp
Nguyễn, Đức Hữu
Từ khoá: Đánh giá
Xếp loại
Công đoàn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.21-25
Tóm tắt: Đánh giá, xếp loại công đoàn hàng năm được xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam. Từ thực tiễn hoạt động, việc đánh giá thường xuyên nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình, hướng dẫn làm cơ sở, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Qua đó, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn với tiêu chí phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung trọng tâm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Viện nghiên cứu công nhân và công đoàn thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018 với đề tài “Đổi mới nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn” Mã số XH.TLĐ/2017.03
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7327
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.42 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.