Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7331
Nhan đề: Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay
Tác giả: Lương, Thị Lan Huệ
Từ khoá: Lý luận chính trị
Giàng dạy lý luận chính trị
Nâng cao chất lượng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.33-37
Tóm tắt: Trong các trường đại học, giảng viên lý luận chính trị đang tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nguồn lực có nền tảng kiến thức sâu rộng và có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt cho xã hội. Giảng dạy tốt các môn lý luận chính trị là góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cũng như định hướng các giá trị chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức lối sống tích cực cho sinh viên lý luận chính trị. Trên cơ sở phân tích các yếu tố khó khăn, hạn chế nhìn từ phía người dạy (giảng viên lý luận chính trị) và người học (sinh viên khối lý luận chính trị), bài viết đề xuất một số định hướng nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7331
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.97 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.