Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73320
Title: Bắc Giang đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ góp phần bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Bắc Giang
Công tác luân chuyển cán bộ
Cán bộ kiểm tra
Bồi dưỡng
Tạo nguồn
Chất lượng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.39-41
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Ngay từ khi mới thành lập, cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng; luôn xác định công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Điều lệ Đảng tháng 10/1930 đã ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73320
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
938.06 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.