Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73320
Nhan đề: Bắc Giang đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ góp phần bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Bắc Giang
Công tác luân chuyển cán bộ
Cán bộ kiểm tra
Bồi dưỡng
Tạo nguồn
Chất lượng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.39-41
Tóm tắt: Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Ngay từ khi mới thành lập, cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng; luôn xác định công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Điều lệ Đảng tháng 10/1930 đã ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73320
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
938.06 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.