Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7333
Title: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên và người lao động trong giai đoạn hiện nay
Authors: Hoàng, Thanh Xuân
Keywords: Tuyên truyền
Tuyên truyền giáo dục
Phổ biến pháp luật
Bảo vệ lợi ích người lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.30-32,37
Abstract: Tuyên truyền giáo dục là một trong 3 chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chính vì thế, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong giai đoạn hiện nay, tổ chức Công đoàn cần không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục người sử dụng lao động và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó có kiến thức pháp luật về lao động và công đoàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7333
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.