Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7337
Title: Kinh nghiệm tự chủ của các trường đại học và bài học rút ra cho Trường Đại học Công đoàn
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Trường đại học
Tự chủ đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.43-48
Abstract: Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta, các cải cách kinh tế đang diễn ra một cách sâu rộng và triệt để hơn, cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã thật sự đặt giáo dục đại học trước những thách thức mới, diễn ra nhanh, tăng sức ép đối với cải cách quản lý giáo dục đại học trên các mặt chủ yếu: khoa học, tài chính, tổ chức và nhân sự. Do đó, đòi hỏi các trường đại học phải thực sự có quyền tự chủ trong công tác đào tạo. Đào tạo không chỉ theo kế hoạch Nhà nước, mà còn đào tạo theo hợp đồng với các tổ chức sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu xã hội với khả năng của nhà trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7337
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.