Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7342
Title: Một số điểm mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
Authors: Đinh, Thị Mai
Keywords: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.49-52,42
Abstract: Để đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), ngày 10/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chế độ kế toán HCSN kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 107) thay thế Chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán HCSN ban hành theo Quyết định số 19/2006. Đây là một bước thay đổi lớn trong Chế độ kế toán HCSN với nhiều nội dung mới nhằm phù hợp với những quy định của Luật Ngân sách 2015, Luật Kế toán năm 2015 và những đổi mới về cơ chế quản lý tài chính theo tinh thần tự chủ ngày càng cao trong các đơn vị HCSN quy định tại Nghị định 16/2015.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7342
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.