Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7348
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật Hiệp Thành
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Quách, Hữu Khang
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá công tác quản lý kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hiệp Thành. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty nhằm mục đích cho công ty ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.
Description: 109 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7348
ISSN: B1402804
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.